Zásady ochrany osobních údajů | Raccoon - cleaning service

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Raccoon - cleaning service s.r.o. (dále také "my" nebo také "společnost") se zavazuje chránit vaše osobní údaje.
 1. Uživatel stránek www.raccoon.cz (www.raclean.cz) (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchto Stránek, kterým je propagace úklidové společnosti Raccoon - cleaning service s.r.o. - zejména nabízených služeb a velkoobchodu, který je zde provozován jako e-shop.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Stránky poskytují pouze orientační informace a nejsou právně závaznou nabídkou a jejich užití je zcela zdarma.
 3. Uživatel Stránek dobrovolným vyplněním svého e-mailu do formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas obchodní společnosti Raccoon - cleaning service s.r.o., IČ: 07094035, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 106123 (dále jen „Společnost“), k tomu, aby byl Společností kontaktován s obchodní nabídkou, informacemi týkajícími se novinek o produktech a službách, s informacemi o připravovaných akcích, slevách a o připravovaných nebo probíhajícíh projektech Společnost nebo jeho partnerů.
 4. Užitím Stránek a udělením plné moci se uživatel k ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnost cokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku společnosti odmítnout či na ni nijak nereagovat.
 5. Uživatel zaškrtnutím pole „Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů“ udílí souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Společnost je tak oprávněna uživateli zasílat obchodní sdělení na email, který uživatel uvedl.
 6. Uživatel postupem dle předchozího bodu souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři na Stránkách, a to Společností jako Správcem pro účel stanovený níže.
 7. Tento souhlas uživatel uděluje pro všechny údaje obsažené ve formuláři vyplněném na Stránkách, a to po celou dobu trvání Společnosti. Zároveň uživatel prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 (přístup k osobním údajům) a § 21 (ochrana práv subjektu údajů) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 8. Uživatel byl se všemi částmi vyplňovaného formuláře seznámen a všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytuje je dobrovolně.
 9. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány za účelem možnosti komunikace a kontaktování uživatele a pro zasílání obchodních sdělení.
 10. Sumarizované anonymizované údaje mohou být použity pro statistické údaje.
 11. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení smluvního poměru, pracovního poměru nebo prací.
 12. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkami seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.